Search

LUẬT - NGHỊ ĐỊNH - THÔNG TƯ

Số/Ký hiệu Ngày tháng Loại VB Trích yếu
1689/ĐHLN-KTĐBCL 07/10/2021 Thông báo (TB)

Phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành

24/2021/tt-BGDĐT 08/09/2021 Thông tư

Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung 6 bậc

25/2021/TT-BGDĐT 08/09/2021 Thông tư

Hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên

40/2021/QĐ-UBND 06/09/2021 Quyết định (QĐ)

Khôi phục lại tình trạng của đất tại Đồng Nai

84/2021/NĐ-CP 22/09/2021 Nghị định

Quản lý thực vật rừng, động vật rừng

81/2021/NĐ-CP 27/08/2021 Nghị định

Quy đinh về học phí và miễn giảm học phí

1170/ĐHLN-KT&ĐBCL 05/07/2021 Công văn

Phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành

13/2021/BGDĐT 15/04/2021 Thông tư

Điều kiện, trình tự, thủ tục, thâm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

12/2011/TT-BGDĐT 05/04/2021 Thông tư

Ban hành chương trình bồi dưỡng NVSP cho người có bằng cử nhân trở thành giáo viên THCS, THPT

24/2021/NĐ-CP 23/03/2021 Nghị định

Quy định quản lý trong cơ sở giáo dục phổ thông công lộc

527/ĐHLN-KT&ĐBCL 07/04/2021 Công văn

Phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành

36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV 28/11/2014 Thông tư

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức trong Đại học công lập

11/2014/TT-BNV 09/10/2014 Thông tư

Quy định chức danh, mã số ngạch công chức chuyên ngành hành chính

19/2021/NĐ-CP 15/03/2021 Nghị định

Quy định quỹ phát triển khoa học

14/2021/NĐ-CP 01/03/2021 Nghị định

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi

13/2021/NĐ-CP 01/03/2021 Nghị định

Quy định đối thoại với thanh niên

48/2020/TT-BGDĐT 31/12/2020 Thông tư

Quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường

04/2021/NĐ-CP 22/01/2021 Nghị định

Quy định xử phát hành chính trong lĩnh vực giáo dục

22/ĐHLN-KT&ĐBCL 06/01/2021 Công văn

Phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành

2253/ĐHLN-KT&ĐBCL 07/12/2020 Công văn

Phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành

42/2020/TT-BGDĐT 03/11/2020 Thông tư

Bãi bỏ một số văn bản do Bộ trưởng Bộ GDĐT liên tịch ban hành trong lĩnh vực giáo dục

41/2020/TT-BGDĐT 03/11/2020 Thông tư

Bãi bỏ một số văn bản do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành trong lĩnh vực giáo dục

40/2020/TT-BGDĐT 26/10/2020 Thông tư

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức

117/2020/NĐ-CP 28/09/2020 Nghị định

Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế

38/2020/TT-BGDĐT 06/10/2020 Thông tư

Quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài

112/2020/NĐ-CP 18/10/2020 Nghị định

Xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

32/2020/TT-BGDĐT 15/10/2020 Thông tư

Ban hành Điều lệ trường THCS, THPT

115/2020/NĐ-CP 25/10/2020 Nghị định

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý CBVC

110/2020/NĐ-CP 15/09/2020 Nghị định

Quy định chế độ khen thưởng HS,SV,HV đoạt giải trong các kỷ thi quốc gia, quốc tế

05/2020/TT-BVHTTDL 28/08/2020 Thông tư

Quy định về đánh giá hoạt động thư viện

Trang 1 trên 2