Search

LUẬT - NGHỊ ĐỊNH - THÔNG TƯ

Số/Ký hiệu Ngày tháng Loại VB Trích yếu
1170/ĐHLN-KT&ĐBCL 05/07/2021 Công văn

Phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành

13/2021/BGDĐT 15/04/2021 Thông tư

Điều kiện, trình tự, thủ tục, thâm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

12/2011/TT-BGDĐT 05/04/2021 Thông tư

Ban hành chương trình bồi dưỡng NVSP cho người có bằng cử nhân trở thành giáo viên THCS, THPT

24/2021/NĐ-CP 23/03/2021 Nghị định

Quy định quản lý trong cơ sở giáo dục phổ thông công lộc

527/ĐHLN-KT&ĐBCL 07/04/2021 Công văn

Phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành

36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV 28/11/2014 Thông tư

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức trong Đại học công lập

11/2014/TT-BNV 09/10/2014 Thông tư

Quy định chức danh, mã số ngạch công chức chuyên ngành hành chính

19/2021/NĐ-CP 15/03/2021 Nghị định

Quy định quỹ phát triển khoa học

14/2021/NĐ-CP 01/03/2021 Nghị định

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi

13/2021/NĐ-CP 01/03/2021 Nghị định

Quy định đối thoại với thanh niên

48/2020/TT-BGDĐT 31/12/2020 Thông tư

Quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường

04/2021/NĐ-CP 22/01/2021 Nghị định

Quy định xử phát hành chính trong lĩnh vực giáo dục

22/ĐHLN-KT&ĐBCL 06/01/2021 Công văn

Phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành

2253/ĐHLN-KT&ĐBCL 07/12/2020 Công văn

Phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành

42/2020/TT-BGDĐT 03/11/2020 Thông tư

Bãi bỏ một số văn bản do Bộ trưởng Bộ GDĐT liên tịch ban hành trong lĩnh vực giáo dục

41/2020/TT-BGDĐT 03/11/2020 Thông tư

Bãi bỏ một số văn bản do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành trong lĩnh vực giáo dục

40/2020/TT-BGDĐT 26/10/2020 Thông tư

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức

117/2020/NĐ-CP 28/09/2020 Nghị định

Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế

38/2020/TT-BGDĐT 06/10/2020 Thông tư

Quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài

112/2020/NĐ-CP 18/10/2020 Nghị định

Xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

32/2020/TT-BGDĐT 15/10/2020 Thông tư

Ban hành Điều lệ trường THCS, THPT

115/2020/NĐ-CP 25/10/2020 Nghị định

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý CBVC

110/2020/NĐ-CP 15/09/2020 Nghị định

Quy định chế độ khen thưởng HS,SV,HV đoạt giải trong các kỷ thi quốc gia, quốc tế

05/2020/TT-BVHTTDL 28/08/2020 Thông tư

Quy định về đánh giá hoạt động thư viện

20/2020/TT-BGDĐT 27/07/2020 Thông tư

Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học

90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 Nghị định

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

99/2019/NĐ-CP 19/11/2018 Nghị định

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

42/VBHN-VPQH 10/12/2018 Luật

Luật giáo dục đại học

83/2020/NĐ-CP 17/07/2020 Nghị định

Quy định chi tiết một số điều của luật lâm nghiệp

84/2020/NĐ-CP 17/07/2020 Nghị định

Quy định chi tiết một số điều của luật giáo dục

85/2020-NĐ-CP 17/07/2020 Nghị định

Quy định chi tiết một số điều của luật kiến trúc

82/2020/NĐ-CP 17/07/2020 Nghị định

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hôn nhân và gia đình

21/2020/TT-BGDĐT 31/07/2020 Thông tư

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Giáo dục

01/2019/NĐ-CP 01/01/2019 Nghị định

Nghị định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

34/2018/QH14 19/11/2018 Luật

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục Đại học

44/2013/QH13 26/11/2013 Luật

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

59/2013/NĐ-CP 17/06/2013 Nghị định

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng

27/2012/QH13 27/11/2012 Luật

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng