Thứ
ngày
Thời
Gian
Địa Điểm Nội Dung Thành Phần Chủ trì
Thứ hai
12/07
14h00' Trực tuyến Trans
ID: 0832409940 
Hội đồng nghiệm thu bài giảng khoa Nông học (ThS. Trần Thị Bích Hường) Các thành viên trong hội đồng Chủ tịch hội đồng
15h00' Trực tuyến Trans
ID: 0902599223
Hội đồng nghiệm thu Bài giảng khoa Khoa Lâm học Các thành viên trong hội đồng theo QĐ số 562/QĐ-PHĐHLN-ĐT ngày 04/6/2021 Chủ tịch Hội đồng
20h00' Trực tuyến Trans
ID: 0832409940
Hội đồng nghiệm thu bài giảng khoa Lâm học học (Ths. Mai Thị Huyền) Các thành viên trong hội đồng Chủ tịch hội đồng
Thứ ba
13/07
14h00' Trực tuyến Trans
ID: 0832409940
Họp rà soát kế hoạch đào tạo năm học 2021 - 2022 Trưởng các phòng: Đào tạo; TCKT; ĐBCL; Trưởng, phó và trưởng bộ môn các Khoa/Trung tâm chuyên môn Ô.Mai Hải CHâu
Thứ tư
14/07 
8h00'  Trực tuyến Trans
ID: 2513866352
Hội đồng nghiệm thu bài giảng khoa Kinh tế (ThS. Nguyễn Văn Dũng) Các thành viên trong hội đồng theo QĐ số 562/QĐ-PHĐHLN-ĐT ngày 04/6/2021 Chủ tịch Hội đồng 
8h00' Trực tuyến Trans
ID: 0343778916
Hội đồng nghiệm thu bài giảng khoa Lâm học (TS. Nguyễn Văn Quý) Các thành viên theo QĐ số 663/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 12/07/2021 Chủ tịch Hội đồng
9h00' Trực tuyến Trans
ID: 0902599223
SHHT Khoa học Khoa Kinh tế Các thành viên theo QĐ số 664/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 12/07/2021 Chủ tịch Hội đồng
15h00' Trực tuyến Trans
ID: 0902599223
Hội đồng nghiệm thu Bài giảng khoa Khoa Lâm học Các thành viên trong hội đồng theo QĐ số 562/QĐ-PHĐHLN-ĐT ngày 04/6/2021 Chủ tịch Hội đồng
20h00' Trực tuyến Trans
ID: 0832409940
Hội đồng nghiệm thu bài giảng khoa Lâm học học (Ths. Phan Trọng Thế) Các thành viên trong hội đồng Chủ tịch hội đồng
Thứ năm
15/07
         
Thứ sáu
16/07
14h00'  Trực tuyến Trans
ID: 0902599223
Họp đánh giá CBVC cấp Khoa theo TB số 96/TB-PHDHLN-TCHC  Toàn thể CBVC-LĐ Khoa Kinh tế Ô.Trần Văn Hùng
Thứ bảy
17/07
         
Chủ nhật
18/07