Thứ
ngày
Thời
Gian
Địa Điểm Nội Dung Thành Phần Chủ trì
Thứ hai
05/07
         
Thứ ba
06/07
         
Thứ tư
07/07
         
Thứ năm
08/07
         
Thứ sáu
09/07
         
Thứ bảy
10/07
         
Chủ nhật
11/07