Thứ
ngày
Thời
Gian
Địa Điểm Nội Dung Thành Phần Chủ trì
Thứ hai
14/06
 Từ 14/6
đến 16/6
Trực tuyến Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp K62 Khoa Nông học  Các thành viên trong hội đồng Chủ tịch hội đồng
Thứ ba
15/06
         
Thứ tư
16/06
         
Thứ năm
17/06
         
Thứ sáu
18/06
         
Thứ bảy
19/06
         
Chủ nhật
20/06