Thứ
ngày
Thời
Gian
Địa Điểm Nội Dung Thành Phần Chủ trì
Thứ hai
15/02
         
Thứ ba
16/02
         
Thứ tư
17/02
         
Thứ năm
18/02
         
Thứ sáu
19/02
         
Thứ bảy
20/02
         
Chủ nhật
21/02