Thứ
ngày
Thời
Gian
Địa Điểm Nội Dung Thành Phần Chủ trì
Thứ hai
08/02
         
Thứ ba
09/02
         
Thứ tư
10/02
         
Thứ năm
11/02
         
Thứ sáu
12/02
         
Thứ bảy
13/02
         
Chủ nhật
14/02