Lịch họp tuần

Thứ
ngày
Thời
Gian
Địa Điểm Nội Dung Thành Phần Chủ trì
Thứ hai
02/08
         
Thứ ba
03/08
14h00'

 Trực tuyến Trans
ID: 0902599223

Ban Giám đốc làm việc với Phòng KHCN&HTQ Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC, toàn thể viên chức, lao động hợp đồng phòng KHCN&HTQT Ban Giám đốc 
Thứ tư
04/08
14h00' Trực tuyến Trans
ID: 0343778916
Họp triển khai xét miễn và công nhận điểm cho sinh viên. Ô.Châu, Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng các khoa và Trung tâm TH-NN Ô.Mai Hải Châu
Thứ năm
05/08
         
Thứ sáu
06/08
         
Thứ bảy
07/08
         
Chủ nhật
08/08