Lịch họp tuần

Thứ
ngày
Thời
Gian
Địa Điểm Nội Dung Thành Phần Chủ trì
 Thứ hai
17/05
8h00' Phòng họp B
nhà A1
Họp triển khai chương trình đào tạo, xây dựng kế hoạch năm học 2021-2022 Khoa Lâm học Phòng Đào tạo, Khoa Lâm học (Theo thông báo số 66/TB-PHĐHLN-ĐT ngày 13/5/2021)  Phòng Đào tạo
  8h00' Phòng 102
Nhà G2
Hội đồng chấm nghiệm thu đề tài NCKH SV năm 2020-2021 Theo Quyết định số 471/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT Chủ tịch hội đồng
Thứ ba
18/05
         
Thứ tư
19/05
14h00'  Phòng họp B
nhà A1
Họp triển khai chương trình đào tạo, xây dựng kế hoạch năm học 2021-2022 Khoa Nông học Phòng Đào tạo, Khoa Nông học (Theo thông báo số 66/TB-PHĐHLN-ĐT ngày 13/5/2021)   Phòng Đào tạo
Thứ năm
20/05
8h00' Phòng họp B
nhà A1
Họp triển khai chương trình đào tạo, xây dựng kế hoạch năm học 2021-2022 Khoa Kinh tế Phòng Đào tạo, Khoa Kinh tế (Theo thông báo số 66/TB-PHĐHLN-ĐT ngày 13/5/2021)  Phòng Đào tạo
 8h00'-
11h00'
Online trên  Zoom   SHHT Khoa học Khoa Nông học Các thành viên theo Quyết định số 477/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 11/05/2021
BCV: Đặng Thị Ngọc
BCV: Nguyễn Thị Thanh Nga
BCV: Nguyễn Thị Thu Hương
 Chủ tịch hội đồng
Thứ sáu
21/05
8h00' Phòng họp B
nhà A1
Họp triển khai chương trình đào tạo, xây dựng kế hoạch năm học 2021-2022 Khoa TN&MT Phòng Đào tạo, Khoa TN&MT (Theo thông báo số 66/TB-PHĐHLN-ĐT ngày 13/5/2021)   Phòng Đào tạo
8h00' Online trên Google Meet SHHT Khoa học Khoa CN&KT
Link: https://meet.google.com/uwm-iqks-hqz
Các thành viên theo Quyết định số 479/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 11/05/2021 Chủ tịch hội đồng
14h00' Phòng họp B
nhà A1
Họp triển khai chương trình đào tạo, xây dựng kế hoạch năm học 2021-2022 Khoa CN&KT Phòng Đào tạo, Khoa CN&KT (Theo thông báo số 66/TB-PHĐHLN-ĐT ngày 13/5/2021)  Phòng Đào tạo
 14h00'-
15h00'
 Online trên Zoom SHHT Khoa học Khoa Nông học Các thành viên theo Quyết định số 477/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 11/05/2021
BCV: Trần Thị Hương
Chủ tịch hội đồng
Thứ bảy
22/05
         
Chủ nhật
23/05