Lịch họp tuần

Thứ
ngày
Thời
Gian
Địa Điểm Nội Dung Thành Phần Chủ trì
Thứ hai
18/10
         
Thứ ba
19/10
         
Thứ tư
20/10
         
Thứ năm
21/10
         
Thứ sáu
22/10
08h00' Trực tuyến
ID: 0979797779
Hội nghị tổng kết hoạt động NCKH sinh viên năm 2020-2021 Theo Thông báo số 131/TB-PHĐHLN-KHCN&HTQT Phòng KHCN&HTQT
Ban Giám đốc
Thứ bảy
23/10
         
Chủ nhật
24/10