Lịch họp tuần

Thứ
ngày
Thời
Gian
Địa Điểm Nội Dung Thành Phần Chủ trì
Thứ hai
20/09
         
Thứ ba
21/09
         
Thứ tư
22/09
         
Thứ năm
23/09
         
Thứ sáu
24/09
         
Thứ bảy
25/09
         
Chủ nhật
26/09