Phó Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Thị Thuận

 • Tham gia hoạch định kế hoạch phát triển Khoa
 • Công tác giáo trình, bài giảng cho đào tạo hệ đại học chính quy và các hệ khác trong phạm vi nhiệm vụ của khoa
 • Công tác lập và theo dõi kế hoạch giảng dạy hệ đại học chính quy, các hệ khác trong phạm vi nhiệm vụ của khoa
 • Công tác quản lý tài sản và cơ sở vật chất
 • Công tác văn thư - lưu trữ

Trưởng Khoa: PGS. TS. Vũ Mạnh Tường

 • Phụ trách chung toàn bộ các hoạt động của khoa
 • Công tác quy hoạch, chiến lược phát triển khoa
 • Công tác tổ chức, nhân sự, bồi dưỡng cán bộ
 • Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ của khoa
 • Phụ trách Hội đồng Khoa học và Đào tạo, các Chương trình đào tạo của khoa
 • Công tác đối ngoại

Phó Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Hải