NGND.GS.TS.Trần Văn Chứ
Hiệu trưởng

- Phụ trách chung tất cả các công tác trong toàn Phân hiệu;
- Phụ trách Chiến lược phát triển Phân hiệu;
- Phụ trách công tác tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức và lao động;
- Phụ trách công tác xây dựng quy chế, quy định nội bộ;
- Phụ trách công tác tài chính của Phân hiệu;
- Phụ trách cơ sở vật chất, dự án đầu tư, nâng cấp Phân hiệu;
- Phụ trách các hoạt động sản xuất kinh doanh - dịch vụ ngoài Phân hiệu;
- Phụ trách các đơn vị: Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Quản lý đầu tư và Thiết bị.


TS.Mai Hải Châu

Phó Giám đốc
- Phụ trách hoạt động đào tạo sau đai học, đại học trong và ngoài Phân hiệu;
- Phụ trách các dự án, đề án mở rộng và phát triển ngành nghề, quy mô đào tạo;
- Phụ trách các hoạt động rà soát phát triển, đổi mới chương trình đào tạo;
- Phụ trách các hoạt động tuyển sinh, quan hệ doanh nghiệp và giới thiệu việc làm;
- Phụ trách công tác quản lý, rà soát mua sắm tài sản, thiết bị và công cụ, dụng cụ  phục vụ thực hành, thực tập;
- Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học; hoạt động dự án và hợp tác quốc tế; tư vấn và chuyển giao công nghệ; công tác khởi nghiêp;
- Phụ trách công tác đời sống, chế độ chính sách, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;
- Phụ trách kế hoạch tài chính liên quan đến đào tạo;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Phụ trách Phân hiệu phân công;
- Phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Khoa Lâm học, Khoa Nông học, Khoa Kinh tế, Khoa Tài nguyên và Môi trường, Khoa Công nghiệp và Kiến trúc, Trung tâm Thực nghiệm và Phát triển công nghệ.

TS.Nguyễn Sỹ Hà
Phó Giám đốc
Phụ trách Phân hiệu
- Phụ trách công tác hành chính, tổng hợp; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, công tác y tế; phòng, chống cháy nổ;
- Phụ trách công nghệ thông tin; cổng thông tin điện tử; công tác tuyên truyền, quảng bá của Phân hiệu; Bản tin nội bộ Phân hiệu; công tác thư viện;
- Phụ trách công tác khảo thí, công tác quản lý, duy trì, đảm bảo chất lượng trường đại học.
- Phụ trách công tác dịch vụ, đào tạo ngắn hạn;
- Phụ trách công tác quản lý công sản, vệ sinh, cảnh quan môi trường;
- Phụ trách công tác tư tưởng chính trị của viên chức, lao động hợp đồng và người học.
 - Phụ trách công tác sinh viên, rèn luyện, thi đua, khen thưởng, kỷ luật sinh viên.
- Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra;
- Phụ trách công tác đoàn thể quần chúng; phối hợp công tác với công đoàn;
- Phụ trách kế hoạch tài chính văn thể;
- Phụ trách công tác mua sắm sách, báo;
- Phụ trách các hoạt động sản xuất kinh doanh - dịch vụ trong Phân hiệu;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Phụ trách Phân hiệu phân công;
- Phụ trách các đơn vị: Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ, Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Thư viện, Ban thanh tra, Khoa Lý luận chính trị, Khoa Khoa học cơ bản, Trung tâm sản xuất dịch vụ, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trung tâm Nông – Lâm nghiệp.