PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁC ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2017 - 2022

1. Đồng chí Nguyễn Hạnh Tâm: Chủ tịch Công đoàn.
-  Là người đứng đầu ban Chấp hành có trách nhiệm điều hành hoạt động của Ban Thường vụ. Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Công đoàn Phân hiệu.
-    Đại diện cho Ban chấp hành Công đoàn Phân hiệu đề xuất, thảo luận với Giám đốc Phân hiệu về những vấn đề liên quan đến quyền, trách nhiệm của Công đoàn Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp.
-    Tổ chức việc phân công, phân nhiệm và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của từng ủy viên Ban chấp hành.
-    Xây dựng chương trình công tác Công đoàn quý, năm. Lập báo cáo công tác hoạt động công đoàn định kỳ, đột xuất theo quy định của Công đoàn trường Đại học Lâm nghiệp. Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên và lao động trình Ban chấp hành Công đoàn xem xét giải quyết.
-    Tham gia xây dựng quy chế phối hợp giữa BCH Công đoàn Phân hiệu với Giám đốc Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp và các loại quy chế nội bộ khác của Phân hiệu.
-    Tham mưu với BCH Sắp xếp tổ chức Công đoàn Phân hiệu sao cho phù hợp với từng giai đoạn hoạt động. Quản lý vấn đề thu, chi, quỹ Công đoàn theo quy định của Công đoàn trường Đại học Lâm nghiệp.
-    Tham gia với Chính quyền tổ chức các hoạt động về chuyên môn thực hiện nhiệm vụ chính trị của Phân hiệu theo quy  định của tổ chức Công đoàn.
-    Phụ trách công tác đối ngoại.
-    Giải quyết các thắc mắc kiến nghị của đoàn viên công đoàn.


2. Đồng chí Nguyễn Văn Phú: Phó Chủ tịch công đoàn, Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng và tuyên giáo của Công đoàn:
-    Giải quyết công việc của Ban chấp hành khi được Chủ tịch ủy quyền.
-    Tham mưu với BCH xây dựng kế hoạch thi đua, tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn; Tổ chức vận động CBVC,LĐ thực hiện tốt các phong trào thi đua, tích cực học tập, NCKH để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, trình độ pháp luật;
- Tham gia với Chính quyền tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc vận động lớn như Cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “hai không” trong ngành Giáo dục và Đào tạo,....; Tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nhất là luật lao động, về tổ chức Công đoàn Việt nam, luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt nam đến đoàn viên Công đoàn và người lao động. Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của đoàn viên công đoàn để đề xuất biện pháp giải quyết; Thực hiện các biện pháp nhằm tuyên truyền, giáo dục phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội trong CBVC,LĐ; Vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn.


3. Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh : UVBTV, phụ trách công tác kiểm tra Công đoàn và Phụ trách công tác Nữ công.
- Tham mưu với BCH xây dựng kế hoạch và triển khai công tác kiểm tra việc thực hiện điều lệ công đoàn đối với BCH công đoàn và đoàn viên công đoàn; Kiểm tra việc thu chi tài chính công đoàn;
- Đôn đốc đoàn viên công đoàn thực hiện nội quy, quy chế, kỷ luật lao động của nhà trường; Tham mưu giúp Ban chấp hành giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên công đoàn.
- Tham mưu với BCH về thành lập Ban nữ công; Đề xuất tổ chức tuyên truyền, các buổi sinh hoạt về nội dung liên quan đến lao động nữ.
- Tham mưu với BCH để có biện pháp giải quyết tốt các vấn đề liên quan trực tiếp đến lao động nữ và con em của lao động trong Nhà trường.
- Triển khai phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” hàng năm cho nữ lao động.
- Theo dõi và đề xuất các chế độ dành cho lao động nữ và đề xuất khen thưởng kịp thời đối với nữ đoàn viên ưu tú.


4. Đồng chí Nguyễn Tuấn Bình: UVBCH, Trưởng ban Thanh Tra Nhân dân
Xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân thao chức năng, nhiệm vụ của Ban Thanh tra Nhân dân được quy định tại Luật Thanh tra năm 2010 và Nghị định 86/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân.


5. Đồng chí Đỗ Thị Thắm: UVBCH, Phụ trách công tác Đời sống Công đoàn và Tài chính Công đoàn:
-    Theo dõi, tập hợp đề xuất với BCHCĐ để kiến nghị với Giám đốc Phân hiệu về việc thực hiện phúc lợi cho người lao động.
-    Hàng năm, đề xuất kế hoạch phối hợp với chính quyền tổ chức tham quan, du lịch, nghỉ ngơi, dưỡng sức cho đoàn viên, người lao động.
-    Giúp BCHCĐ theo dõi việc thu chi tài chính công đoàn.
-    Nghiên cứu đề xuất nguồn thu và chi tài chính (ngoài nguồn thu đoàn phí và kinh phí công đoàn).


6. Đồng chí Trần Thị Hương: UVBCH, phụ trách công tác xã hội:
Tham mưu cho BCH phối cùng với chính quyền thực hiện các chương trình hoạt động xã hội trong CBVC và LĐ.


7. Đồng chí Thái Hữu Thọ: UVBCH, Phụ trách công tác Chế độ - Chính sách:
-    Theo dõi, đề xuất với Công đoàn và Giám đốc xem xét giúp đỡ những trường hợp đoàn viên, người lao động gặp khó khăn trong cuộc sống.
-    Theo dõi, nắm tình hình thực hiện các chế độ hợp đồng lao động, những chế độ, chính sách khác đối với người lao động trong nhà trường.
-    Theo dõi tình hình thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn. Đề xuất với BCH để có kiến nghị xử lý kịp thời khi phát hiện những nơi có nguy cơ gây ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.


8. Đồng Chí Trần Đức Thụy: UVBCH, Phụ trách công tác Văn thể:
    Tham mưu với BCH, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch văn nghệ, thể thao cho đoàn viên và lao động nhà trường theo kế hoạch Công tác Công đoàn Quý và Năm.


9. Đồng chí Bùi Đức Dân: UVBCH, Phụ trách công tác SXDV:
-    Cùng với Ban Chấp hành, tham mưu với Chính quyền xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch SXDV trong Nhà trường, theo Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức hàng năm.
-    Tham gia cùng Chính quyền tổ chức quản lý, khai thác có hiệu quả các hoạt động dịch vụ.

CÁC BAN QUẦN CHÚNG:
1.    Ban Tổ chức - Chuyên môn (Trưởng ban: Nguyễn Hạnh Tâm, Ủy viên: Nguyễn Văn Phú, Thái Hữu Thọ, Trần Văn Hùng, Nguyễn Thị Hà, Phạm Văn Hường, Lê Đình Lương).
2.    Ban Thi đua (Trưởng ban: Nguyễn Văn Phú, Ủy viên: Nguyễn Thị Hạnh, Trần Đăng Khoa, Đinh Thị Thu Thủy, Thiều Trung Dũng.)
3.    Ban Đời sống và tài chính công đoàn (Trưởng ban: Đỗ Thị Thắm, Ủy viên: Bùi Đức Dân, Thái Văn Thành, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Sao Mai.)
4.    Ban Văn thể (Trưởng ban: Trần Đức Thụy, Ủy viên: Đỗ Quốc Việt, Nguyễn Lê Quyền, Trần Đăng Khoa, Mai Thị Thu Thủy.)
5.    Ban Nữ công (Trưởng ban:Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên: Trần Thị Hương, Văn Nữ Thái Thiên, Trần Thị Hồng Phương, Nguyễn Thị Mai).  
6.    Ban Chế độ - Chính sách (Trưởng ban: Thái Hữu Thọ, Ủy viên: Nguyễn Thị Sao Mai, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Hồng Việt, Nguyễn Thị Thuận.)


PHÂN CÔNG THEO DÕI CHỈ ĐẠO TỔ CÔNG ĐOÀN:
Ban chấp hành Công đoàn Phân hiệu phân công việc trực tiếp theo dõi chỉ đạo hướng dẫn, giúp đỡ tổ chức và hoạt động của các tổ công đoàn, như sau:
1.    Đồng chí Nguyễn Hạnh Tâm: Tổ Công đoàn Thư viện, Tổ Công đoàn TT.TT&NN, Tổ công đoàn Phòng CT&CTSV
2.    Đồng chí Nguyễn Văn Phú: Tổ Công đoàn phòng Đào Tạo, Tổ Công đoàn phòng Khảo Thí &ĐBCL,
3.    Đồng chí Nguyễn Tuấn Bình: Tổ Công đoàn Khoa Nông lâm, Tổ Công đoàn Khoa CN&KT.
4.    Đồng chí Đỗ Thị Thắm: Tổ Công đoàn phòng TCKT, Tổ Công đoàn khoa Kinh Tế.
5.    Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh: Tổ Công đoàn khoa QLTNR&MT, Tổ Công đoàn TT.ĐTBDCCKL.
6.    Đồng chí Trần Thị Hương: Tổ công đoàn Khoa Nông học.
7.    Đồng chí Bùi Đức Dân: Tổ Công đoàn TT.TN&PTCN, Tổ Công đoàn TT.SXDV.
8.    Đồng chí Thái Hữu Thọ: Tổ Công đoàn Tổ Công đoàn phòng HCTC, Tổ Công đoàn phòng  KHCN&HTQT, Tổ Công đoàn ban quản lý đầu tư và thiết bị.
9.    Đồng chí Trần Đức Thụy: Tổ Công đoàn Khoa KHCB, Tổ Công đoàn khoa LLCT.