Giới thiệu chung

Khoa Công nghiệp và Kiến trúc, Trường Đại học Lâm nghiệp Phân hiệu Đồng Nai, là đơn vị nghiên cứu và đào tạo đại học, sau đại học về các lĩnh vực gồm: Công nghệ Chế biến lâm sản, Thiết kế Nội thất, Kiến trúc Cảnh quan, Kỹ thuật Công trình xây dựng. Khoa có các nhiệm vụ chính là:

  • Tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực Xây dựng và Công nghệ cho các ngành: Công nghệ chế biến lâm sản, Thiết kế nội thất, Kiến trúc cảnh quan và Kỹ thuật công trình xây dựng.
  • Trực tiếp quản lý các hoạt động chuyên môn, đào tạo - giáo dục - rèn luyện sinh viên. Chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo theo Luật giáo dục Đại học, về chất lượng toàn diện của học sinh, sinh viên (HSSV) trong khoa theo Quy chế hiện hành.
  • Tham gia xây dựng đội ngũ, quản lý giảng viên, cán bộ viên chức (CBVC) và HSSV thuộc khoa theo phân cấp của Giám đốc Phân hiệu. Phối hợp với các phòng chức năng thực hiện chế độ chính sách đối với CBVC và HSSV trong khoa.
  • Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và NCKH. Sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo và NCKH.
  • Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình và bài giảng môn học do Giám đốc Phân hiệu giao. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bố trí thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.
  • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, CBVC và HSSV, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và CBVC thuộc Khoa.

Tiền thân của Khoa Công nghiệp và Kiến trúc, Trường Đại học Lâm nghiệp Phân hiệu Đồng Nai là Ban Công nghiệp và Kiến trúc được thành lập năm 2013 theo Quyết định số 1308/QĐ-ĐHLN-TCCB, ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp.

Từ năm 2016 Khoa Công nghiệp và Kiến trúc được thành lập theo Quyết định số 4534/QĐ-BNN-TCCB, ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT (quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai) với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng tốt yêu cầu của ngành Công nghệ chế biến gỗ, Xây dựng, Kiến trúc và Thiết kế nội thất. Trở thành đơn vị có uy tín về đào tạo, được các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tin cậy, đánh giá cao.

Theo nhiều nhà tuyển dụng đánh giá, sinh viên của Khoa Công nghiệp và Kiến trúc có nhiều ưu thế vì được trang bị nền tảng kiến thức tốt cùng với tư duy phản biện, khả năng tự học cao nên dễ dàng nắm bắt và thích nghi với môi trường làm việc yêu cầu cập nhật kiến thức thường xuyên. Đa số các Kỹ sư tốt nghiệp của khoa đều có việc làm đúng chuyên môn với thu nhập cao và ổn định. Nhiều cựu sinh viên đã trở thành cán bộ chủ chốt trong các đơn vị sản xuất có uy tín. Ngoài ra, sinh viên sau khi tốt nghiệp còn có nhiều cơ hội được tiếp tục học lên các trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ở các trường đại học và viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

Lãnh đạo Khoa qua các thời kỳ

Giai đoạn

Trưởng Khoa

Phó Trưởng Khoa

2013 – 2014

PGS.TS. Hoàng Xuân Niên

 

2015 - 2017

TS. Phan Duy Hưng

 

2017 - 2018

TS. Trần Lâm Trà

NCS.ThS. Nguyễn Thị Thuận

2019 - nay

PGS.TS. Vũ Mạnh Tường

TS. Nguyễn Hải Hoàn

NCS.ThS. Nguyễn Thị Thuận