1. Ngành đào tạo

Tiếng Việt: Quản lý tài nguyên rừng

Tiếng Anh: Forest Resources Management

2. Mã ngành: D620211

3. Thời gian đào tạo: 4 năm

4. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 132 tín chỉ.

<

TT

Học phần

Số TC

HP tiên quyết

TT

Học phần

Số TC

HP tiên quyết

A

Khối kiến thức GDĐC

47

 

39

Đa dạng sinh học

2

10

A1

Học phần bắt buộc

43

 

40

Lâm sản ngoài gỗ

2

32,33

1

Những NLCB của CN Mác-Lênin

5

 

B22

Học phần tự chọn

4