1. Ngành đào tạo

Tiếng Việt: Khoa học môi trường.

Tiếng Anh: Environmental Science.

2. Mã ngành: D440301.

3. Thời gian đào tạo: 04 năm.

4. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 140 tín chỉ.

TT

Học phần

Số TC

HP tiên quyết

TT

Học phần

Số TC

HP tiên quyết

A

Khối kiến thức GDĐC

47

 

35

Luật và chính sách MT

2

31

A1

Học phần bắt buộc

43

 

36

Kinh tế môi trường

3

31

1

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin

5

 

B12

Các học phần tự chọn

8

 

2

Đường lối cách mạng của ĐCS Việt nam

3

 

37

Quản lý lửa rừng

2

28

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

38

Du lịch sinh thái

2

 

4

Tin học đại cương

3

 

39

Quản lý tài nguyên nước

2

28

5

Xác suất thống kê

3

 

40

Toán ứng dụng trong MT

3

5

6

Toán cao cấp B

3

 

41

Chỉ thị sinh học môi trường

2

26,27

7

Vật lý đại cương

3

 

42

Phân tích không gian quản lý môi trường

2

 

8

Hóa học đại cương

3

 

43

Biến đổi khí hậu và tài nguyên môi trường

2

 

9

Hóa học phân tích

2

 

44

Sử dụng đất và chất lượng nước

3

 

10

Sinh học đại cương

2

 

45

Vệ sinh và an toàn thực phẩm

2

 

11

Tiếng Anh HP1

4

 

B2

Kiến thức ngành

27

 

12

Tiếng Anh HP2

3

11

B21

Các học phần bắt buộc

19

 

13

Tiếng Anh HP3

3

12

46

Quản lý môi trường

2

31

14

Tiếng Anh HP4

2

13

47

Giáo dục và truyền thông môi trường

2

31

15

Pháp luật đại cương

2

 

48

Quan trắc môi trường

2

25

16

Giáo dục thể chất

 

 

49

Độc học và sức khỏe môi trường

2

25

17

Giáo dục quốc phòng

 

 

50

Kiểm soát tai biến và rủi ro môi trường

2

28

A2

Học phần tự chọn

4

 

51

Kỹ thuật sinh học môi trường

2

34

18

Xã hội học

2

 

52

Công nghệ QL M.trường

2

23, 32

19

Tâm lý học

2

 

53

Đánh giá môi trường

3

31, 33

20

Hình họa - Vẽ kỹ thuật

4

 

54

Quy hoạch môi trường

2

23,31

B

Kiến thức GDCN

87

 

B22

Các học phần tự chọn

8

 

B1

Kiến thức cơ sở ngành

50

 

B221

CMH kỹ thuật môi trường

8/12

 

B11

Các học phần bắt buộc

42

 

55

Kiểm soát ô nhiễm

2

31

21

Anh văn chuyên ngành

2

14

56

Mô hình hóa MT

2

31

22

Bản đồ học

3

 

57

Ứng dựng Autocad trong kỹ thuật môi trường

2

 

23

GIS và Viễn thám

3

4

58

Kỹ thuật xử lý chất thải

2

34

24

Sinh thái học môi trường

2

10

59

Kỹ thuật xử lý khí thải

2

34

25

Hoá học môi trường

3

9

60

Kỹ thuật xử lý chất thải rắn

2

34

26

Tài nguyên sinh vật

4

10

B222

CMH Quản lý môi trường

8/12

 

27

Vi sinh vật môi trường

2

10

61

Quản lý MT đô thị

2

31

28

Khí t­ượng thuỷ văn

2

10

62

Tiếp cận hệ thống trong Quản lý môi trường

2

31

29

Thổ nhưỡng 1

3

8

63

Hệ thống IOS trong quản lý môi trường

2

31

30

Đa dạng sinh học

2

10

64

Sản xuất sạch hơn

2

31

31

Khoa học MT đại cương

3

 

65

Năng lượng và phát triển bền vững

2

31

32

Thống kê môi trường

2

5,6

66

Quản lý chất thải nguy hại

2

34

33

Phân tích môi trường

3

25

B3

Tốt nghiệp

10

 

34

Công nghệ môi trường

3

31, 33

 

 

 

 

Thực tập nghề nghiệp:

TT

Đợt thực tập

Số tín chỉ

Kỳ dự kiến

1

Thực tập nghề nghiệp 1

01

Học kỳ 4

2

Thực tập nghề nghiệp 2

03

Học kỳ 6

3

Thực tập nghề nghiệp 3

02

Học kỳ 7

5. Loại hình đào tạo: Chính qui tập trung.

6. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân Khoa học môi trường.

6.1. Về kiến thức

Sinh viên theo học ngành Khoa học môi trường, sau khi tốt nghiệp sẽ có:

- Kiến thức cơ bản về khoa học môi trường và tài nguyên.

- Kiến thức về các nguyên tắc và cách tiếp cận cơ bản trong quản lý môi trường; các phương pháp tiếp cận trong phân tích và quản lý môi trường.

- Kiến thức về nguyên lý cơ bản trong công nghệ và kỹ thuật môi trường.

- Kiến thức về nhận biết, phân tích và đánh giá tác động môi trường trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội; các cách tiếp cận, nguyên tắc và trình tự thực hiện qui hoạch môi trường.

- Đạt trình độ C Anh văn hoặc chứng chỉ tương đương; có kiến thức về tin học ứng dụng trong xử lý số liệu môi trường, xử lý văn bản, trình diễn kết quả học tập và nghiên cứu khoa học.

6.2. Về kỹ năng

Sinh viên theo học ngành Khoa học môi trường, sau khi tốt nghiệp sẽ có các kỹ năng sau:

- Kỹ năng thu thập thông tin môi trường và vận dụng các phương pháp tiếp cận công cụ quản lý môi trường để giải quyết các vấn đề môi trường. Ngoài ra, sinh viên còn có khả năng áp dụng và triển khai các văn bản pháp qui, tiêu chuẩn/qui chuẩn môi trường của Nhà nước trong bảo vệ môi trường.

- Có kỹ năng phân tích, đánh giá được các chỉ tiêu môi trường chủ yếu.

- Có khả năng áp dụng một số công nghệ phổ biến trong quản lý môi trường, đề xuất và lựa chọn mô hình xử lý ô nhiễm môi trường.

- Có khả năng đánh giá và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường do các hoạt động phát triển kinh tế xã hội gây ra, có khả năng đề xuất phương án qui hoạch môi trường cho một khu vực cụ thể.

- Có khả năng thiết kế các công trình bảo vệ môi trường và sinh thái cảnh quan, mô hình xử lý ô nhiễm môi trường. Có khả năng làm việc độc lập và hợp tác theo nhóm. Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng phổ biến trong quản lý môi trường.

7. Vị trí làm việc của cử nhân sau khi tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Khoa học môi trường có thể làm việc tại:

- Cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực môi trường thuộc bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ khoa học và công nghệ, như cảnh sát môi trường…..

- Cơ quan đào tạo, nghiên cứu về bảo vệ môi trường.

- Các doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khai thác và sử dụng tài nguyên, dịch vụ môi trường.....