PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VIÊN CHỨC, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số điện thoại cơ quan:

- Bộ phận tuyển sinh: 0251.578.999 – 02516.508.777

- Bộ phận kế hoạch: 02516.525.254

- Bộ phận khảo thí: 0251.8614.822

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Công việc cụ thể

1

Nguyễn Văn Phú

Phụ trách phòng Đào tạo

 

SĐT: 097.203.7878

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của phòng Đào tạo theo chức năng nhiệm vụ đã được quy định trong quy chế và hoạt động của Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp

- Chỉ đạo công tác tuyển sinh đến bậc đại học;

- Thường trực các hội đồng tuyển sinh, thi tốt nghiệp, xét cảnh báo học vụ và buộc thôi học;

- Chủ trì công tác quản lý chất lượng giảng dạy của giảng viên;

- Tham mưu cho Giám đốc trong việc mở rộng quy mô đào tạo, tổ chức xây dựng mới các chương trình đạo tạo ở các bậc, các hệ.

- Lập các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên;

- Quản lý hồ sơ, sổ sách cấp phát văn bằng chứng chỉ;

- Phối hợp cùng phòng ĐT cơ sở chính xây dựng kế hoạch, chuẩn bị hồ sơ mua phôi bằng, in ấn bằng tốt nghiệp bậc đại học.

- Đề xuất việc mua sắm vật tư thiết bị, giáo trình, bài giảng phục vụ đào tạo;

- Tham gia các hội đồng của trường do Giám đốc chỉ định;

- Kiêm giảng dạy đại học.

2

Nguyễn Kim Hậu

Phó trưởng phòng

(phụ trách bộ phận Kế hoạch)

 

SĐT:   0339383789

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trực tiếp chỉ đạo và điều hành hoạt động của bộ phận kế hoạch; Thay mặt Phụ trách phòng giải quyết các công việc theo sự uỷ quyền của Phụ trách phòng

- Quản lý và cập nhật chương trình đào tạo tất cả các bậc, các hệ trong toàn trường.

- Xây dựng,tổ chức thực hiện, theo dõi và quản lý việc thực hiện kế hoạch đào tạo toàn khóa, hàng năm, từng học kỳ (gồm cả xây dựng thời khóa biểu) đến bậc đại học trong và ngoài trường.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tốt nghiệp đến bậc Đại học. Tham mưu lãnh đạo ra quyết định thành lập Hội đồng tốt nghiệp bậc Đại học.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch học giáo dục Quốc phòng An ninh cho sinh viên toàn trường.

- Theo dõi và xác nhận khối lượng giờ giảng dạy cho giảng viên; thanh toán vượt giờ, hợp đồng giảng dạy cho giảng viên theo các quy định hiện hành.

- Tham gia thực hiện và chỉ đạo việc mời giảng viên ngoài trường.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức học chuyển đổi cho thí sinh dự thi cao học; Kế hoạch tổ chức việc đánh giá năng lực ngoại ngữ, tin học theo chuẩn đầu ra Đại học;

- Quản lý công tác học lại, học cải thiện, học nhanh, học chậm, học ghép và học 2 chương trình...

- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục công nhận điểm cho sinh viên (như công nhận điểm cho sinh viên học cùng lúc hai chương trình, học liên thông, học văn bằng 2, HSSV đã có các văn bằng, chứng chỉ, v.v...).

- Quản lý việc thôi học, ngừng học, tiếp tục học sau khi hết thời gian dừng học của sinh viên.

- Quản lý cơ sở dữ liệu về công tác đào tạo của toàn trường. Tổng hợp các loại báo cáo liên quan đến mảng kế hoạch đào tạo theo yêu cầu của Phụ trách phòng, Nhà trường và Bộ giao.

- Đầu mối liên lạc với cơ sở liên kết đào tạo và sinh viên về tình hình thực hiện kế hoạch giảng dạy, thi các lớp ngoài trường. Báo cáo lãnh đạo xử lý các phát sinh khi cần thiết.

- Tổng hợp báo cáo, chuẩn bị các nội dung tổ chức hội nghị đào tạo hàng năm.

- Giải đáp thắc mắc của giảng viên về kế hoạch đào tạo.

- Tham gia công tác tuyển sinh, phát triển chương trình.

- Thanh toán công tác làm thêm giờ của bộ phận kế hoạch.

- Lưu trữ các quyết định của nhà trường liên quan đến bộ phận kế hoạch.

- Kiêm giảng dạy đại học;

- Thực hiện một số công việc cần thiết khác khi được Trưởng phòng phân công.

3

Phạm Trung Thủy

Phó trưởng phòng

(phụ trách bộ phận Khảo thí)

 

SĐT: 098.849.4039

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trực tiếp chỉ đạo và điều hành hoạt động của bộ phận Khảo thí – hành chính; Thay mặt Phụ trách phòng giải quyết các công việc theo sự uỷ quyền của Phụ trách phòng

- Chỉ đạo mảng khảo thí bậc đại học, sau đại học;

- Chỉ đạo công tác nhập điểm thi kết thúc học phần . Công bố điểm học phần của sinh viên theo qui định bậc đại học.

- Chỉ đạo công tác tổ chức thi hết học phần (bậc ĐH trong và ngoài trường).

- Chỉ đạo công tác đánh giá, lưu trữ ngân hàng đề thi theo quy định.

- Chỉ đạo công tác thanh toán coi thi và chấm thi năm học toàn phân hiệu.

- Chỉ đạo công tác thu thập, cung cấp thông tin, lưu trữ minh chứng liên quan đến phòng đào tạo.

- Thanh toán công tác làm thêm giờ của bộ phận khảo thí – hành chính.

- Lưu trữ các quyết định của nhà trường liên quan đến bộ phận khảo thí – hành chính.

- Thực hiện một số công việc cần thiết khác khi được Trưởng phòng phân công.

4

Lê Ngọc Diệp

Tổ trưởng tổ TS-TT

 

SĐT:    0982.052.522

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trực tiếp chỉ đạo và điều hành hoạt động của bộ phận tuyển sinh và truyền thông; Thay mặt phụ trách phòng giải quyết các công việc theo sự uỷ quyền của Phụ trách phòng.

- Tham mưu, xây dựng chiến lược phát triển quy mô đào tạo.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển sinh trong năm học.

- Xây dựng và triển khai các hoạt động truyền thông trong năm học.

- Lập kế hoạch và triển khai công tác tuyển sinh tại các cơ sở liên kết ngòai trường.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn giới thiệu tuyển sinh; Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác tiếp thị nhà trường.

- Triển khai kế hoạch tổ chức ôn thi, thi tuyển, xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh của nhà trường và quy chế tuyển sinh qui định.

- Quản lý phần mềm đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh, phần mềm xét tuyển, trúng tuyển….

- Tổ chức thực hiện kế hoạch tiếp sinh viên trúng tuyển. Sắp xếp các lớp theo ngành học, bậc học theo các hệ đào tạo, ra quyết định thành lập lớp.

- Quản lý cơ sở dữ liệu về công tác tuyển sinh của toàn trường. Tổng hợp các loại báo cáo liên quan đến mảng tuyển sinh theo yêu cầu của lãnh đạo phòng, Nhà trường và cấp trên.

- Thanh toán công tác làm thêm giờ của bộ phận tuyển sinh.

- Kiêm giảng dạy đại học;

- Thực hiện một số công việc cần thiết khác khi được lãnh đạo phòng phân công.

5

TRẦN THỊ PHƯƠNG NHI
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 033 545 5000

Giúp lãnh đạo phòng thực hiện kế hoạch tuyển sinh hình thức liên thông, VLVH và các công việc khác.

- Thường xuyên giữ liên hệ các địa điểm liên kết trong công tác tuyển sinh hệ VLVH, tìm hiểu và đề xuất các địa điểm có thể mở các lớp VLVH.

- Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, bao gồm các công việc : nhận, kiểm tra, nhập hồ sơ, lưu trữ hồ sơ tuyển sinh (Bao gồm cả liên thông chính quy, VLVH);

- Tham gia công tác tổ chức thi tuyển, xét tuyển theo kế họach tuyển sinh của nhà trường và quy chế tuyển sinh quy định;

- Lập và theo dõi hợp đồng liên kết đào tạo giữa nhà trường với các địa điểm liên kết đào tạo; Lưu trữ hồ sơ liên kết đào tạo.

- Tham gia công tác tiếp sinh. Sắp xếp, ra quyết định thành lập các lớp theo ngành học, bậc học.

- Chuẩn bị hồ sơ phục vụ việc xét công nhận giá trị chuyển đổi giá trị môn học cho sinh viên bậc liên thông và văn bằng 2.

- Tham gia công tác tư vấn giới thiệu tuyển sinh;

- Kiêm giảng dạy đại học;

- Thực hiện một số công việc cần thiết khác khi được lãnh đạo phòng phân công.

6

Nguyễn Anh Quý

Chuyên viên

 

SĐT: 0345.0345.18

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giúp lãnh đạo phòng thực hiện kế hoạch tuyển sinh, truyền thông và các công việc khác.

- Biên soạn các tài liệu phục vụ công tác tuyển sinh;

- Quản lý và chịu trách nhiệm về lập kế hoạch triển khai các hoạt động tư vấn tuyển sinh trực tuyến theo kế hoạch tuyển sinh hàng năm.

- Tham gia thực hiện tổ chức các hoạt động truyền thông, xây dựng bộ dữ liệu tuyển sinh của nhà trường.

- Tham gia công tác tổ chức thi tuyển, xét tuyển theo kế họach tuyển sinh của nhà trường và quy chế tuyển sinh quy định;

- Tham gia công tác tư vấn giới thiệu tuyển sinh;

- Thực hiện một số công việc cần thiết khác khi được lãnh đạo phòng phân công.

7

Trần Thị Bích Loan

Chuyên viên

 

SĐT: 038.631.4883

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giúp lãnh đạo phòng thực hiện kế hoạch tuyển sinh hình thức chính quy và thực hiện các công việc khác

- Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ liên quan đến việc chuyển trường, chuyển ngành, chuyển lớp, bảo lưu kết quả tuyển sinh … của sinh viên;

- Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, bao gồm các công việc : nhận, kiểm tra, nhập hồ sơ, lưu trữ hồ sơ tuyển sinh hệ chính quy tập trung;

- Tổ chức thực hiện kế hoạch tiếp sinh viên trúng tuyển. Sắp xếp các lớp theo ngành học, bậc học theo các hệ đào tạo, ra quyết định thành lập lớp.

- Lưu trữ các quyết định của nhà trường liên quan đến bộ phận tuyển sinh.

- Thực hiện một số công việc cần thiết khác khi được lãnh đạo phòng phân công.

8

Nguyễn Trọng Phú

Giảng viên kiêm giảng

SĐT: 0963.813.412

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giúp lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu, và triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập cho hệ chính quy và các công việc khác

- Định kỳ cập nhật chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy;

- Trên cơ sở đề xuất của các khoa/trung tâm chuyên môn tổ chức xây dựng kế hoạch đào tạo toàn khóa cho các ngành. Xây dựng kế hoạch đào tạo, lập kế hoạch thời khóa biểu học tập, lịch thi và triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập bậc đại học hệ chính quy.

- Công bố, gửi và thông báo các kế hoạch, thời khóa biểu qua hệ thống phần mềm; phối hợp với các Khoa chuyên môn để tổng hợp kế hoạch thời khóa biểu, kế hoạch sử dụng giảng đường…trong phạm vi trong toàn trường.

- Phối hợp với các Khoa, bộ môn trong việc mời giảng theo kế hoạch đối với hệ chính quy (theo chỉ đạo của lãnh đạo phòng trực tiếp quản lý).

- Quản lý sử dụng và khai thác phần mềm xây dựng kế hoạch và thời khóa biểu. Đề xuất với lãnh đạo phòng về yêu cầu, kế hoạch nâng cấp hệ thống phần mềm đào tạo.

- Lập kế hoạch thi đi, thi lại, thi sau học lại và thanh quyết toán sau mỗi đợt theo qui định hiện hành. Giải quyết các trường hợp xin hoãn thi, thay đổi lịch thi hệ chính quy (trước khi chốt và gửi danh sách thi cho Bộ phận Khảo thí). - Lập danh sách thi (gồm thi đi, thi lại và thi sau học lại…).

- Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ liên quan đến việc học lại, thi lại … của sinh viên hệ chính quy

- Tổ chức đăng ký học lại, học cải thiện và xây dựng kế hoạch học lại, học cải thiện, thi sau học lại cho sinh viên hệ chính quy.

- Soạn thảo các quyết định cử sinh viên hệ chính quy đi thực tập giáo trình, thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp.

- Soạn thảo và theo dõi hợp đồng dạy lại, thỉnh giảng hệ chính quy theo chỉ đạo trực tiếp của trưởng phòng.

- Lưu trữ toàn bộ hồ sơ, tài liệu theo các mảng công việc được phân công.

- Giải đáp thắc mắc của sinh viên về kế hoạch đào tạo.

- Kiêm giảng dạy đại học.

- Thực hiện một số công việc cần thiết khác khi được lãnh đạo phòng phân công.

9

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Chuyên viên

 

SĐT: 0902.490.002

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giúp lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch lịch thi, học bổ sung, học trả nợ và các công việc khác.

- Lập kế hoạch thi đi, thi lại, thi sau học lại và thanh quyết toán sau mỗi đợt theo qui định hiện hành. Giải quyết các trường hợp xin hoãn thi, thay đổi lịch thi (trước khi chốt và gửi danh sách thi cho Bộ phận Khảo thí).

- Lập danh sách thi (gồm thi đi, thi lại và thi sau học lại…).

- Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ liên quan đến việc học lại, thi lại … của sinh viên.

- Tổ chức đăng ký học lại và xây dựng kế hoạch học lại, thi sau học lại cho sinh viên.

- Soạn thảo các quyết định cử sinh viên đi thực tập giáo trình, thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp.

- Tổ chức học chuyển đổi cho học viên dự thi cao học.

- Lưu trữ toàn bộ hồ sơ, tài liệu theo các mảng công việc được phân công.

- Giải đáp thắc mắc của sinh viên về kế hoạch đào tạo.

- Tham gia các công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo Phòng.

10

Nguyễn Thị Năm

Giảng viên kiêm giảng

 

SĐT: 0977.607.795

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giúp lãnh đạo phòng về các công tác xây dựng và theo dõi kế hoạch tốt nghiệp, theo dõi biến động số lượng sinh viên các bậc các hệ và các công việc khác

- Xây dựng, soạn thảo các văn bản về kế hoạch tốt nghiệp cho các lớp, các khóa và theo dõi kế hoạch, nhắc nhở các bộ phận có liên quan và các Khoa thực hiện theo tiến độ kế hoạch.

- Theo dõi thống kê số lượng, cơ cấu, danh sách sinh viên theo các lớp, các ngành học, các Khoa; thường xuyên cập nhật tình hình biến động sinh viên; thực hiện chế độ báo cáo từng quý, hàng năm và đột xuất khi được yêu cầu.

- Quản lý danh sách, theo dõi tình hình học tập, kết quả thi, chuẩn bị các tài liệu để xét cảnh báo học vụ, xét điều kiện tốt nghiệp

- Lưu trữ, bảo quản lâu dài và an toàn các tài liệu, số liệu, hồ sơ về kết quả học tập của sinh viên các bậc, hệ đào tạo.

- Tổng hợp, kiểm tra, phối hợp với bộ phận điểm để hoàn tất các thủ tục cấp phát bằng tốt nghiệp, bảng điểm cho sinh viên.

- Trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý các hồ sơ tốt nghiệp và văn bằng của sinh viên bậc đại học. Chịu trách nhiệm trong việc cấp phát Văn bằng, chứng chỉ. Bảo quản, lưu trữ theo các qui định hiện hành.

- Tham mưu trong việc xác nhận các văn bằng chứng chỉ (nếu có).

- Kiêm giảng dạy đại học.

- Thực hiện một số công việc cần thiết khác khi được lãnh đạo phòng phân công.

11

Bùi Thị Yến

Giảng viên kiêm giảng

 

SĐT 036.358.2423

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giúp lãnh đạo phòng quản lý danh sách, kết quả học tập của học sinh sinh viên các hệ cho đến bậc Đại học và các công việc khác.

- Theo dõi, quản lý điểm của học sinh sinh viên các hệ cho đến bậc Đại học. Tổng kết điểm theo học kỳ, năm học, khoá học.

- Theo dõi việc nhập điểm quá trình, nhận, xử lý và lữu trữ điểm quá trình theo quy đinh, xét điều kiện dự thi theo quy chế đào tạo.

- Cung cấp dữ liệu và phối hợp kiểm tra dữ liệu trong công tác xét điều kiện tốt nghiệp của sinh viên.

- Theo dõi, báo cảo lãnh đạo về sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, sinh viên học liên thông, sinh viên học văn bằng 2, sinh viên học nhanh hoặc chậm tiến độ, Sinh viên học ghép….

- Tổng hợp, lưu trữ bảng điểm (cả điểm thi đi, thi lại, thi trả nợ…) cho tất cả sinh viên các khóa, các khoa, các lớp. Cấp bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời… của học sinh sinh viên các hệ cho đến bậc Đại học.

- Cung cấp dữ liệu về kết quả học tập của sinh viên làm cơ sở để xây dựng kế hoạch thi lại, học lại, kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên.

- Chuẩn bị các số liệu, báo cáo về tình hình kết quả học tập, phục vụ công tác thi đua khen thưởng, buộc thôi học, xét công nhận tốt nghiệp của sinh viên.

- Tiếp nhận và xử lý việc công nhận giá trị chuyển đổi môn học (bao gồm cả học phần Chính trị, ANQP, GDTC)… của sinh viên, trình lãnh đạo phòng và trường giải quyết. Theo dõi, quản lý hồ sơ và các thông tin liên quan sau khi đã có quyết định của nhà trường.  

- Kiêm giảng dạy đại học.

- Tham gia các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

12

Đoàn Duy Khánh

Giảng viên

 

SĐT: 0981.921.680

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giúp lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu và triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập cho hệ VLVH và các công việc khác.

- Định kỳ cập nhật chương trình đào tạo bậc đại học hệ VLVH;

- Trên cơ sở đề xuất của các khoa/trung tâm chuyên môn tổ chức xây dựng kế hoạch đào tạo toàn khóa cho các ngành. Xây dựng kế hoạch đào tạo, lập kế hoạch thời khóa biểu học tập, lịch thi và triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập bậc đại học hệ VLVH.

- Công bố, gửi và thông báo các kế hoạch, thời khóa biểu qua hệ thống phần mềm và đơn vị liên kết đào tạo;

- Phối hợp với các Khoa, bộ môn trong việc mời giảng theo kế hoạch đối với hệ VLVH (theo chỉ đạo của lãnh đạo phòng trực tiếp quản lý).

- Quản lý sử dụng và khai thác phần mềm xây dựng kế hoạch và thời khóa biểu. Đề xuất với lãnh đạo phòng về yêu cầu, kế hoạch nâng cấp hệ thống phần mềm đào tạo.

- Soạn thảo và theo dõi hợp đồng dạy lại, thỉnh giảng hệ VLVH theo chỉ đạo trực tiếp của trưởng phòng.

- Lưu trữ toàn bộ hồ sơ, tài liệu theo các mảng công việc được phân công.

- Giải đáp thắc mắc của sinh viên về kế hoạch đào tạo.

- Kiêm giảng dạy đại học.

- Tham gia các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

13

Phạm Thanh Hà

Chuyên viên

 

SĐT 0397.653.563

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giúp lãnh đạo phòng quản lý ngân hàng đề thi, tổ chức thi các bậc các hệ và các công việc khác.

- Tổ chức thi hết học phần (bậc ĐH trong và ngoài trường)

- Giao nhận, quản lý, lưu trữ và in sao ngân hàng đề thi các học phần bậc đại học theo quy định.

- Đánh giá, kiểm soát, thống kê ngân hàng đề thi hàng kỳ.

-  Tham gia công tác tổ chức thi tất cả các lớp trong và ngoài trường

- In danh sách thi các học phần bậc đại học, phối hợp cùng bộ phân kế hoạch xử lý các trường hợp sinh viên hoãn thi, nghỉ học….

- Chấm bài thi trắc nghiệm (chấm máy)

- Thực hiện một số công việc cần thiết khác khi được lãnh đạo phòng phân công.

14

Chu Thị Lựu

Giảng viên kiêm giảng

 

SĐT: 0937.542.627

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giúp lãnh đạo phòng thực hiện công tác khảo thí các bậc: đại học hình thức VLVH, sau đại học và các công việc khác

- Thực hiện mảng khảo thí sau đại học (tiếp nhận đề, in sao đề, tổ chức thi, xử lý bài thi, vào điểm/chuyển điểm về phòng KHCN&HTQT, báo cáo số liệu, lưu trữ….)

- Thực hiện, quản lý mảng khảo thí bậc Đại học hình thức VLVH (chuẩn bị, xử lý bài thi, vào điểm theo số phách bài thi, thống kê điểm thi, giao nhận kết quả điểm thi, phúc khảo, báo cáo số liệu, lưu trữ…)

- Nhập điểm thi kết thúc học phần . Công bố điểm học phần của sinh viên theo qui định bậc đại học hình thức VLVH.

- Thanh toán coi thi và chấm thi năm học toàn phân hiệu.

- Kiêm giảng dạy đại học.

- Thực hiện một số công việc cần thiết khác khi được lãnh đạo phòng phân công.

15

Nguyễn Thị Lâm Vân

Chuyên viên

 

SĐT 0365.005.163

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giúp lãnh đạo phòng thực hiện công tác tổ chức thi bậc Đại học Chính quy và các công việc khác

- Thực hiện, quản lý mảng khảo thí bậc Đại học chính quy (chuẩn bị, xử lý bài thi, vào điểm theo số phách bài thi, thống kê điểm thi, giao nhận kết quả điểm thi, phúc khảo, báo cáo số liệu, lưu trữ…)

- Nhập điểm thi kết thúc học phần . Công bố điểm học phần của sinh viên theo qui định bậc đại học hình thức chính quy.

- Tổng hợp, phân công cán bộ coi thi hết học phần bậc ĐH

- Dự trù và mua sắm các loại VPP, quản lý tài sản phục vụ công việc của phòng.

- Thực hiện một số công việc cần thiết khác khi được lãnh đạo phòng phân công.