1. GV. Ths. CAO PHI LONG, Trưởng Phòng

- ĐTVP: 02518 951 127

- ĐTDĐ: 0909 401 333
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Phụ trách chung; phân công nhiệm vụ cho từng CBVC, LĐ; quản lý, điều hành mọi công việc của đơn vị.
 2. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các hoạt động của đơn vị.
 3. Phụ trách các nghiệp vụ: Công tác tổ chức các phong trào thi đua, Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống; giáo dục pháp luật, phòng chống Ma túy, HIV/AIDS và TNXH. Các đội hình đội hình ANXK- Sinh viên, VHVN.
 4. Tham gia các Hội đồng nhà trường: HĐ KHĐT; Ban chỉ đạo thi đua khối CBVC; HĐ TĐKT; Ban chỉ đạo Thi đua khối Sinh viên; HĐ đánh giá kết quả Rèn luyện khối Sinh viên; Hội đồng xét Cấp học bổng và TCXH; Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ; Tổ thanh tra, Hội đồng kỷ luật Sinh viên.
 5. Phụ trách hoạt động của tổ quản lý khu nội trú Sinh viên.
 6. Soạn thảo các văn bản tham mưu cho Giám đốc về công tác tổ chức, quản lý, giáo dục Sinh viên.
 7. Phụ trách các công tác khen thưởng, kỷ luật khối Sinh viên. Chế độ học phí, học bổng, TCXH. Quỹ học bổng khuyến học, hiến máu nhân đạo. Công tác y tế, bảo hiểm…
 8. Phụ trách các nghiệp vụ: Công tác Sinh viên, HV; Công tác quản lý, khai thác hồ sơ Sinh viên.
 9. Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động dịch vụ xã hội.
 10. Thường trực các hội đồng: Văn thể; thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá kết quả rèn luyện, xét cấp học bổng, TCXH khối Sinh viên, HĐ kỷ luật Sinh viên.
 11. Chỉ đạo công tác ứng dụng, khai thác phần mềm đào tạo; trang website trong hoạt động của đơn vị.
 12. Phụ trách công tác kết nối doanh nghiệp, giới thiệu việc làm cho sinh viên.
 13. Chỉ đạo việc lưu trữ hồ sơ – minh chứng phục vụ kiểm định theo quy định.
 14. Tham gia kiêm giảng – Kiêm công tác Đảng (Bí thư CB).
 15. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

2. Ths. PHẠM VĂN SỸ, Phó Trưởng Phòng

- ĐTVP: 02518 951 127

- ĐTDĐ: 0792 149 998 - 0345 868 982 - 0703 031 740
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Tham mưu, giúp việc cho trưởng Phòng các nhiệm vụ của Phòng. Trực tiếp giải quyết các công việc của Trưởng phòng khi được ủy quyền.
 2. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Trưởng Phòng về các nhiệm vụ được phân công.
 3. Trực tiếp phụ trách mảng: Các hoạt động phong trào khối Sinh viên, theo dõi đánh giá kết quả rèn luyện, TĐKT, sơ kết, tổng kết khối sinh viên toàn trường.
 4. Trực tiếp phụ trách, truy xuất thông tin trên phần mềm quản lý đào tạo mảng sinh viên, báo cáo số liệu thường kỳ, đột xuất về sinh viên theo yêu cầu.
 5. Tham gia các hội đồng khối sinh viên khi có yêu cầu của Trưởng phòng.
 6. Trực tiếp phối hợp với tổ chức Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các hoạt động văn thể khối sinh viên.
 7. Tham gia các hoạt động tìm kiếm, giới thiệu việc làm, kết nối doanh nghiệp và các hoạt động dịch vụ khối sinh viên.
 8. Tham mưu cho Trưởng phòng soạn thảo các văn bản quản lý sinh viên mảng nhiệm vụ được phân công.
 9. Trực tiếp theo dõi, quản lý, báo cáo công tác CVHT/GVCN các lớp trong và ngoài trường.
 10. Phụ trách việc lưu trữ hồ sơ – minh chứng phục vụ kiểm định.
 11. Phụ trách quản lý việc theo dõi, chấm công hàng tháng các VC&HĐLĐ tổ văn phòng.
 12. Kiêm nhiệm công tác Đoàn thanh niên (Bí thư) – Kiêm giảng.

     13. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc và Trưởng phòng phân công.

3. CN. NGÔ THỊ THU THỦY - Giảng viên

ĐTVP: 02518 951 127

- ĐTDĐ: 0974 732 403

- Email: thuthuyk552gmail.com

 1. Phụ trách công tác làm thẻ sinh viên.
 2. Phụ trách việc vận động các lớp Sinh viên – học viên tốt nghiệp ủng hộ quỹ KHKT và hỗ trợ kết nối doanh nghiệp.
 3. Phụ trách công tác nữ sinh.
 4. Tham gia các hoạt động dịch vụ xã hội, Cập nhật kết quả học tập, rèn luyện, khen thưởng, kỷ luật của Sinh viên hàng kỳ/năm học/toàn khóa học trên hệ thống.
 5. Đi học Cao học.
 6. Tham gia kiêm giảng
 7. Kiêm công tác Đoàn TN (UV.BTV) + Đảng của Chi bộ CT&CTSV (P.BT).

      8. Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Phòng phân công.

4. CN. NGUYỄN ÁNH TUYẾT - Chuyên viên

- ĐTVP: 02518 951 127

- ĐTDĐ: 0937 471 174
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Phụ trách nghiệp vụ hồ sơ Sinh viên, HV: Tiếp nhận, xếp Sinh viên vào lớp hành chính, xử lý, lưu trữ hồ sơ, theo dõi diễn biến tăng/giảm Sinh viên HV toàn trường (trừ các lớp Liên thông).
 2. Xác định mã Sinh viên, HV phục vụ phần mềm quản lý đào tạo.
 3. Chủ trì việc cập nhật kết quả học tập, rèn luyện, khen thưởng, kỷ luật của Sinh viên hàng kỳ/năm học/toàn khóa học trên hệ thống. Hoàn tất hồ sơ và trả lại cho Sinh viên, HV khi tốt nghiệp.
 4. Rà soát SV – HV hết thời gian đào tạo theo quy định trình Hội đồng xử lý hàng năm.
 5. Lập danh sách trình Hội đồng xét các chế độ chính sách đối với Sinh viên và thực hiện các chế độ chính sách đối với Sinh viên.
 6. Phụ trách công tác bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe đầu vào cho Sinh viên.
 7. Tham gia các hoạt động dịch vụ xã hội.
 8. Quản lý tài sản của Phòng, chấm công lao động hàng ngày, tháng.
 9. Theo dõi, đề xuất cấp phát vật tư, VPP của đơn
 10. Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Phòng phân công.

5. Ths. HUỲNH CÔNG TRÍ - Chuyên viên


- ĐTVP: 02518 951 127

- ĐTDĐ: 0911 436 957 - 0979 809 399
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Tham mưu ban hành QĐ công nhận CVHT/GVCN, Ban đại diện các lớp Sinh viên trong và ngoài trường.
 2. Nắm bắt sỹ số, tình hình chấp hành nội quy, quy chế của Sinh viên tại các cơ sở liên kết; theo dõi việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Nhà trường với các Cơ sở liên kết đào tạo. Tiếp nhận, xử lý, lưu trữ hồ sơ, theo dõi diễn biến tăng/giảm Sinh viên, HV các lớp Liên thông.
 3. Tổ chức, theo dõi các hoạt động thể thao, khánh tiết, phong trào VHVN, phát thanh tuyên truyền; Tổ chức các phong trào thi đua.
 4. Nắm bắt, theo dõi, tổng hợp tình hình Sinh viên hàng ngày; Tổng hợp số liệu liên quan đến Sinh viên báo cáo Giám đốc phục vụ hội nghị giao ban công tác Sinh viên hàng tháng.
 5. Tổng hợp trình các hội đồng thi đua khen th­ưởng, kỷ luật Sinh viên; hội đồng rèn luyện; phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các trường hợp Sinh viên vi phạm pháp luật và vi phạm nội qui, quy chế. Soạn thảo các quyết định liên quan sau khi các hội đồng thống nhất.
 6. Phối hợp với Đoàn thanh niên trong các các hoạt động phong trào nhằm tạo điều kiện cho Sinh viên có môi trường rèn luyện, phấn đấu vươn lên vào Đảng; Phụ trách các câu lạc bộ khối Sinh viên.
 7. Tham gia các hoạt động dịch vụ xã hội, Cập nhật kết quả học tập, rèn luyện, khen thưởng, kỷ luật của Sinh viên hàng kỳ/năm học/toàn khóa học trên hệ thống.
 8. Phụ trách công tác tổ chức, quản lý, danh sách Sinh viên nội trú, ngoại trú.
 9. Theo dõi công tác CVHT/GVCN.
 10. Kiêm công tác Đoàn TN (UV.BCH).
 11. Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Phòng phân công.

6. KS. ĐINH THỊ HOA LÝ - Chuyên viên

- ĐTVP: 02518 951 127

- ĐTDĐ: 0933 322 704 - 0979 931 560

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Thường trực văn phòng, xác nhận nhân thân Sinh viên; tiếp nhận đơn, thư của Sinh viên trình ký và trả kết quả; phân công và theo dõi lao động nghĩa vụ hàng tuần của Sinh viên;….
 2. Trực tiếp soạn thảo các văn bản, thư ký các buổi họp Phòng.
 3. Tham gia hỗ trợ các hoạt động khi có yêu cầu của Phòng, gồm:

          - Cập nhật kết quả học tập, rèn luyện, khen thưởng, kỷ luật của Sinh viên hàng kỳ/năm học/toàn khóa học trên hệ thống.

          - Tiếp sinh, bế giảng, khai giảng và trả hồ sơ sinh viên – học viên.

          - Sơ kết tổng kết học kỳ, năm học.

          - Các hoạt động dịch vụ xã hội cho sinh viên.

          - Ngày hội việc làm, kết nối doanh nghiệp, giới thiệu việc làm…

 1. Phụ trách quản lý, cho thuê trang phục tốt nghiệp các lớp SV-HV.
 2. Phụ trách hoạt động văn nghệ khối Sinh viên.
 3. Lưu trữ hồ sơ minh chứng phục vụ kiểm định.
 4. Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Phòng phân công.