Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Nguyễn Tuấn Bình

Trưởng ban

-         Số điện thoại: 0918.745.007

-         Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-         Phụ trách chung về công tác Thanh tra

-         Chịu trách nhiệm toàn diện công tác thanh tra tại Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp  Đồng Nai.

-         Tiếp công dân: Tiếp nhận đơn thư phản ánh từ cán bộ viên chức - Lao động.

-         Tiếp nhận những phản ánh của Học viên - Sinh viên

-         Các công tác khác theo chỉ đạo của Giám đốc


Ninh Văn Quyển

Giảng viên – Chuyên trách

-         Số điện thoại: 0985.844.344

-         Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-         Phụ trách:  

+ Quản lý tài sản và văn bản thuộc lĩnh vực thanh tra

+  Tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

+  Các công tác khác theo phân công của lãnh đạo.


Lê Văn Long

Phó trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng – Kiêm nhiệm

-         Số điện thoại: 098.4511.574

-         Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-         Phụ trách:

+ Công tác Khảo thí, thi cử - bằng cấp - chứng chỉ

+ Tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

+ Các công tác khác theo phân công của lãnh đạo.


Nguyễn Thị Thu Trang

Phó trưởng khoa Lý luận chính trị – Kiêm nhiệm

-         Số điện thoại: 0909.312.645

-         Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-         Phụ trách:

+ Công tác pháp chế. Tuyên truyền phổ biến pháp luật của Nhà nước đến CBVC và SV.

+ Tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

+ Các công tác khác theo phân công của lãnh đạo.


Lưu Thị Loan

Giảng viên  Khoa Khoa học Cơ bản – Kiêm nhiệm

-         Số điện thoại: 0973.306.960

-         Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-         Phụ trách:

+ Tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

+ Các công tác khác theo phân công của lãnh đạo.