Thông Tin Liên Hệ

ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

BỘ PHẬN TUYỂN SINH

0616.525.254

 

BẢN ĐỒ VỆ TINH

BAN ĐÀO TẠO

0613.922.254

BAN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

0618.661.033

BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

0613.864.256

BAN CT - CTHSSV

0618.951.127

BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

0618.614.881

BAN KHẢO THÍ

0618.614.882

BAN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

0612.689.308

BAN NÔNG LÂM

0618.661.024

BAN KINH TẾ

0618.951.138

BAN CÔNG NGHIỆP KIẾN TRÚC

0618.614.881

BAN KHOA HỌC CƠ BẢN

0618.951.139

BAN QUẢN LÝ TNR - MT

0618.951.140

TT. THÔNG TIN - NGOẠI NGỮ

0618.951.441

TT. THỰC NGHIỆM - PTCN

0618.661.914

TT. SẢN XUẤT DỊCH VỤ

0612.689.309

TT. KIỂM LÂM

0618.951.140